Hóa đơn là chứng từ quan trọng để doanh nghiệp có thể kê khai thuế. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp hiện nay vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy, hoặc có thể sử dụng song song cả hai hình thức hóa...